< zpět

KARBON A NANOTECHNOLOGIE

19.04.2007 - Aktuality
současné možnosti, novinky i mystifikace – článek napsaný pro časopis Velo (download)

Ing. Libor Petřvalský

 

KARBON A NANOTECHNOLOGIE

(současné možnosti, novinky i mystifikace – článek napsaný pro časopis Velo)


V HLAVNÍ ROLI KARBON

Mluvit o hlavních výhodách karbononových kompozitů v době kdy na nich závodí již téměř celá světová špička již asi není nutné, takže hlavní výhody projdu jen stručně. Karbonové kompozity mají díky synergickému působení jednotlivých složek vlastnosti pro homogenní materiály nedosažitelné. Jsou z materiálů používaných v cyklistice nejlehčí, nejpevnější a pruží beze změny vlastností materiálu. Pomocí vhodné skladby materiálu je možné dosáhnout přesně požadovaných vlastností. Také nejpomaleji stárnou - mají nejpříznivější únavové charakteristiky a nekorodují. Schopnost absorpce rázů je možné na rozdíl od homogenních materiálů ovlivňovat úhly nápletů, použitým typem vlákna a skládáním jednotlivých vrstev. Pokud srovnáme u materiálů používaných v cyklistice klíčový poměr pevnosti a váhy vítězí karbonové kompozity zcela jednoznačně.

Nevýhodou je, že při použití kvalitních vláken i matrice a optimální technologie výroby jsou kompozitní materiály podstatně dražší v porovnání s materiály klasickými. Dále je to náročnost výpočtů a u špičkových produktů výroba s vysokým podílem ruční práce.NEJPROGRESIVNĚJŠÍ VÝVOJ

Je nesporné, že ze všech materiálů používaných v cyklistice směřuje do vývoje kompozitů nejvíce peněz. Oblast konstrukčních materiálů zahrnuje tři hlavní okruhy vývoje:

1.Kompozity 2. Multifunkční materiály 3. Inteligentní materiály se schopností automaticky zacelovat mikrotrhliny ve své struktuře.

Velký pokrok zaznamenalo během posledních let lepení kompozitů. Ještě před cca 10lety měla řada výrobců kol problémem s lepením karbonu s relativně měkkými slitinami hliníku i s rozdílnou tepelnou roztažností těchto materiálů. Dnešní technologie lepení, lepidla, přesně definovaná mechanická i chemická příprava materiálu před lepením a hlavně prudký rozvoj sandvich materiálů tento problém již zcela spolehlivě vyřešily. V letectví, kosmonautice i cyklistice se nyní tyto materiály zcela spolehlivě a často kombinují.

Dnes existuje několik, při správném postupu více méně rovnocenných způsobů výroby karbonových rámů.

1.Vlepení karbonových trubek do kovových (nejčastěji Al slitina,nebo titan) vnitřních nebo vnějších spojek. Výhodou je možnost postavení individuální geometrie závodníkovi na míru a snadná opravitelnost rámu např. po nehodě. Pokud „ladíte“ jednotlivé trubky samostatně můžete být přesnější a počty vrstev úhly nápletů mohou přesně odpovídat silám působícím na rám. Nevýhodou jsou vysoké výrobní náklady a při individuální výrobě nutnost vysoce kvalifikovaného personálu.

2. Vlepení karbonových trubek do karbonových spojek je metoda vlastnostmi podobná předchozímu bodu. Na karbonové spojky se vyrábějí formy. Toto umožňuje snadnější sériovou výrobu, kdy se celý rám skládá ve speciálním přípravku podobně jako stavebnice. Na finální sestavení a slepení rámu je po zaškolení možné užít i nepříliš kvalifikovanou obsluhu. Velmi záleží na kvalitě spojek, pokud se vyrobí kvalitní spojky z kompozitu s direktními vlákny, je možné dosáhnout výborné váhy i vlastností rámu.

Některé firmy však pro zlevnění výroby tyto spojky vyrábí z izotropního kompozitu, který již nedosahuje vlastností anizotropního. Stěna spojek musí být silnější výsledná váha je vyšší. Užitím forem na spojky mizí možnost individuálních geometrií.

3. U monokokových rámů je vyšší prvotní investice, která znamená vyrobit několik forem pro různě velké rámy, ale následná výroba už je podstatně levnější. Tento typ nejlépe vyhovuje masové výrobě a dá se dosáhnout nejnižší ceny. Při pečlivém kladení vrstev a dodržování úhlů je možné dosáhnout výborných výsledků. Bohužel mnoho výrobců neprovádí analýzu sil působících na rám. Tím logicky není provedena ani optimalizace počtu vrstev, orientace vláken, úhlů nápletů a profilace „trubek“ v závislosti na těchto silách. Často se vychází při návrhu z empirie a funkčních testů. Při opravách rámů jsme se opakovaně přesvědčili, že se nejčastěji pracuje s velmi univerzální karbonovou tkaninou a využívá se jejích přijatelných „všesměrových“ charakteristik. Toto samozřejmě hrozí u všech způsobů výroby, ale u této technologie výroby se s tím setkáváme nejčastěji. Je to typické i pro asijské výrobce, kteří tímto způsobem vyrábí velké množství relativně levných rámů. Při opravách rámů jsme zjistili, že pouze několik špičkových značek mění úhly nápletů a počty vrstev v jednotlivých místech rámu přesně dle sil působících na rám. U monokokových rámů samozřejmě není možné akceptovat požadavky závodníků na geometrii a při sponzorování profi-teamů s tím bývá občas problém.

4. Poslední zmíněný postup spočívá ve výrobě přesně „laděných“ segmentů rámů, které však nejsou vlepovány do předem připravených spojek, ale sestavovány a spojovány do jednoho celku přesně definovaným postupem pomocí anizotropního kompozitu se spojitými vlákny. Tento postup vyžaduje veliký podíl ruční práce a kvalitního profesionála typu tvůrce, někdy skoro až umělce. Nejlehčí rámy cca pod 850g, které jsem měl v ruce byly všechny dělány touto technologií. Výroba individuálních geometrií je možná.Pro současnou nabídku karbonových rámů je typické veliké cenové a kvalitativní rozpětí. Dnes prakticky každá značka nabízí nějaký karbonový rám. Většinou se jedná o cenově dostupný rám z Asie. Vzhledem k omezené nabídce se často stejné rámy objevují u několika značek a exkluzivita bývá maximálně teritoriální. Často se nazývají „karbonové“ i v případě použití významného procenta levnějších vláken z jiných materiálů. Na druhé straně se již řada velkých firem poučila z vlastních nezdarů při práci s tímto materiálem a začala si výrobu karbonových rámů zadávat u specializovaných firem což se velmi pozitivně projevilo na jejich kvalitě.

Je zajímavé, že ve výrobě kompozitů (na rozdíl od jiných výrobních činností) je velmi úspěšná Evropa má 35% z celkové produkce, Asie+Pacifik 30%, Severní Amerika 25%, Jižní Amerika 4% a zbytek světa 6%.SNY NA MÍMUS DEVÁTOU

Fenoménem několika posledních let je nastup nanotechnologií. Katalogy firem i cyklistická periodika často nepříliš kvalifikovaně operují s celou řadou pojmů od fullerenů, nanotubes až po NANO IN technologie, nanoparticles atp..

Nanotechnologie jsou velikým příslibem pro informační technologie,medicínu, kosmonautiku a samozřejmě i cyklistiku. Pro pochopení této problematiky je nezbytné přestavit si jejich skutečnou dimenzi. Každý ví, že nano je 10 na -9,ale obtížně se to představuje. Je to rozměr stokrát kratší než vlnová délka světla, 40% šířky molekuly DNA nebo laicky řečeno rozměr desettisíckrát menší než špička jehly, velikost za kterou Vám naroste nehet za 1vteřinu. Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy. Právě tím, že se rozměr částice blíží rozměrům atomu je možné vytvořit její povrch atomovou mřížkou o tlouštce (v ideálním případě) jednoho atomu. Tyto částice mají extrémní povrchovou plochu, většina atomů je na povrchu. Nejvíce se mluví o sféroidních fullerenech, což je laicky řečeno uhlíková mřížka obalující bod se strukturou podobnou fotbalovému míči. Na bázi fullenerů je možné připravit mnoho variací polymerových řetězců či derivátů. Existuje derivát fullerenu, který je nejtvrdším materiálem vyrobeným člověkem. Jeho tvrdost je taková, že s ním můžete dělat rýhy do diamantu. Je možné vytvořit kompozity stokrát pevnější než ocel, ale zároveň s nepatrnou hmotností. Dále jsou hojně užívané uhlíkové komplexy s hexagonálními, pentagonálními nebo hepatogonálními sub strukturami.

Ze směrově orientovaných nanokompozitů bych na prvním místě zmínil nanotrubičky (nanotubes).

Zkusím laicky vysvětlit. Představte si hexagonální atomovou mřížku o tloušťce jednoho atomu, kterou smotáte jak papír do trubičky. Tyto trubičky pak dáte vedle sebe uděláte z nich lanko.

Získáte tak materiál, který může dosahovat i makroskopických délek. Jedná se o velmi lehký materiál, který snese zatížení až 100 gigapascalů! Tato dosažitelná pevnost a pružnost jsou pro většinu lidí jen obtížně představitelné a zcela mění chápání materiálů a jejich technologické možnosti. Například ještě před 10lety byl výtah do vesmíru naprostou utopií, přesto, že systém „lana které nespadne“ byl již řadu let známý. Byl založený na velmi jednoduchém principu, že těžiště celého systému bude na geostacionární dráze - to znamená, že část lana pod družicí bude gravitací přitahována k zemi a část lana nad ní bude mít díky odstředivé síle snahu „odlétnout“. Lano bude díky rovnováze těchto sil držet a i těžká břemena bude možné tahat nahoru posunutím těžiště systému o něco výš směrem k odstředivým silám. Aby lano uneslo samo sebe i kabinu s nákladem musí existovat velmi lehký materiál s pevností až 100 gigapascalů, což bylo do příchodu nanovláken zcela nepředstavitelné. Záměrně jsem použil příklad z oblasti mimo cyklistiku, protože pokud nyní řeknu, že toto lano by měla být stuha šíři 1m a tloušťce pouze několik mikrometrů, asi si snadněji představíme o jakých hodnotách pevnosti v tahu se bavíme.

Tolik úvod do teorie, praxe je však zatím hodně odlišná. Přenést základní výzkum do komerční praxe je věc velmi obtížná. Existuje několik způsobů zvlákňování a výroby těchto vláken. Naráží se zde však na mnoho problémů. Na pevnost mohou mít zásadní vliv drobné defekty ve struktuře nanováken. Pokud na svém místě chybí jediný atom uhlíku, pevnost klesá až o 30%. Vliv na odolnost svazku je ještě větší. Ve vývoji nanosystémů a nanosubsystémů zaleží na umístění každého atomu. Zatím dělá nanokonstruktérům potíže značná nepřesnost této technologie. V ideálním případě by se nemělo chybovat více než v jednom případě z miliardy což je zhruba přesnost jakou se kopíruje DNA při dělení buněk. Prvním úkolem je vyvinout dokonalé manipulátory k operacím v nanoprostoru. Pokud máte například vyvinutou pinzetu o velikosti čtyř mikrometrů je to jako kdyby jste zkoušeli sbírat zrnka máku bagrem.

Ale pro další zjednodušení si představme, že máme ideální nanočástice i nanotubes i tak je jejich konkrétní uplatnění v cyklistice obtížné.

Testovali jsme a dosáhli jsme velmi dobrých výsledků přidáváním mikročástic do pojiva při lepení. Zde bylo vše přesně měřitelné a průkazné.

Přimíchání nanočástic do pojiva např. při výrobě trubek je věc mnohem problematičtější. Každý s kým jsem o tom mluvil (a firem, které podobné věci skutečně testují je v Evropě jen několik) mi potvrdil, že celkové navýšení pevnosti bylo téměř neměřitelné. Příčinu zatím přesně nevíme, ale domníváme se, že se nedaří zajistit rovnoměrné rozmíchání nanočástic v pojivu, pravděpodobně se shlukují. Pracuje se s částicemi, které jsou díky svým rozměrům neviditelné a jejich dokonalé rozmíchání není triviální problém.

Masivní komerční využití nanotechnologií v letectví, ale ani kosmonautice ještě nenastalo.

Jak je tedy možné, že se cyklistické katalogy hemží rámy „kompletně“ vyrobenými nanotechnologií? Jak je možné, že první cyklistické rámy vyrobené nanotechnologií se objevily v cyklokatalozích v době, kdy na nejprestižnějším veletrhu kompozitních materiálů v Paříži nejúspěšnější technologičtí leadeři mluvili o pomalém růstu nanotubes do délek mikrometrů a měly spoustu defektů? (První nanotubes v délce centimetrů se objevili v roce 2006, kdy se z nich také začaly dělat první pásy.) Ceny za gram nanočástic i nanotubes jsou známé. Jak je tedy možné, že někdo nabízí celé kolo s rámem vyrobeným nanotechnologií za cenu do 200 000 Kč, když by jen za část surovin na rám zaplatil mnohonásobek této částky?

Abych mohl odpovědět na tyto otázky a vyhnul se sérií žalob dovolím si autorskou nadsázku a odpovím zcela vymyšleným příběhem jak by to také mohlo být.

Představme si planetu kde pro cyklistické značky vyrábějí rámy čtyři továrny specializované na karbon.

V první z nich, když se dozví o úžasných vlastnostech nanotechnologií si řeknou do toho musíme jít a porazíme konkurenci. Koupí si malý sáček s nanočásticemi, snaží se koupit co nejmenší a nejlevnější, ale i tak se prohnou. Opatrně je přidají do matrice, když zjistí, že je to tak jak se uvádí, a nedošlo ke změně viskozity, považují pokus za úspěšný. Rovnoměrným rozmístěním nanočástic v pojivu se příliš nezaobírají (stejně by nevěděli jak) a mají nano rám.

V druhé továrně když zjistí, že zaspali, koupí pytlík s nanotubes. Prohnou se ještě trochu více, ale stojí to za to, budou přece mít rám z nanotubes! Nanotubes přimíchají do matrice a vlastnosti celku by se mohly i trochu zlepšit – nanotubes mají skutečně úžasnou pevnost a minimální váhu. Problém je v tom, že vzhledem ke své ceně je jich ve výsledném produktu tak malé procento, že zásadní změnu vlastností nezpůsobí.

Třetí továrně se ekonomicky příliš nedaří a tak když zjistí kolik nanočástice stojí přidají do pojiva raději mikročástice a mají nano rám také.

Čtvrtá továrna si řekne „dyť to stejně nemůže nikdo zkontrolovat“ a má nano rám také. Navíc dobře zná své zákazníky a ví, že potřebují cenově dostupný nano rám.

Na této planetě mají cyklistické firmy většinou nulový rozpočet na vývoj nových materiálů, ale všechny mají rozpočet na marketing (v tom se podobají naší planetě). A tak chlapci z marketingu vymyslí do katalogu název nanorámu, přeloží alespoň ty tři věty, které pochopili od svého dodavatele rámů a přidají nic neříkající obrázek atomové mřížky ve tvaru fotbalového míče. Katalog je pěkně barevný, nikoho nepobouří, nikoho neurazí a naši marketingoví chlapci v něm drtivě a na hlavu porazí týmy vědců z NASA (organizace na naší planetě), kteří při praktických aplikacích nanotechnologií ještě stále narážejí na řadu problémů.

Konec fiktivního příběhu.Doufám, že na naší zemi je to trochu lepší. Cyklistika skutečně potřebuje Hi-Tech materiály, ale problém je v tom, že (narozdíl od např. letectví) prezentuje výsledky své práce naprostým laikům, které se snaží přimět ke koupi. Tak jsme se v dobách kdy kralovaly slitiny hliníku mohli dočíst o „speciálních“ slitinách s pevností nad 100kg/mm2 (což je samozřejmě nesmysl), nyní i v katalogu velké světové firmy zpevňují spoj hliníku a karbonu speciální zámky (které by v případě rozlepení spoje nejen nic neřešily, ale jsou při současných technologických možnostech zbytečné) a zrovna tak se objevuje spousta nepřesných informací o nanotechnologiích. Pokud někdo prezentuje rám vyrobený z nanotubes, zákazník by měl požadovat přesnou informaci o jaké vlákno jde, případně jakým procentem je ve výsledném rámu zastoupeno. Sám jsem se na podobné věci zkusil zeptat těch nepovolanějších na Eurobiku. Ti chytřejší s velmi provinilým výrazem mumlali něco o firemním tajemství a Ti ostatní mne většinou pobavili nějakou neuvěřitelnou hloupostí.

Ale zakončeme optimisticky. Ještě chvíli bude trvat než se díky nanotechnologiím stane hmota softwarem. Ještě chvíli bude trvat než se některé zdravotní problémy budou řešit vpuštěním tisíců nanorobotů do krevního řečiště. A ještě chvíli bude trvat než se na kole objeví rám naplno využívající nanotechnologií. Pokud si někdo dovedete představit jaké by mohl mít vlastnosti, věřím, že už se těšíte tak jako já.


Anketa:

ušlechtilá ocel :

materiál vemi vhodný pro výrobu 20“ a 24“ kol pro freestyle, dirt jump a podobně. U ostatních kol materiál spíše pro nostalgické milovníky tohoto materiálu, kteří se chtějí odlišit od davu

hliníkové slitiny,

jednoznačně nejlevnější a nejrozšířenější materiál, který běžnému rekreačnímu cyklistovi stačí a zatím zůstane nejrozšířenější.


magnezium a scandium (byť stále jde „jen“ o hliníkové slitiny),Jakmile se u magnézia dořeší některé technologické problémy a dokonale zvládne povrchová úprava, aby se eliminovala jeho nestálost na vzduchu, nevylučuji jeho comeback. Samozřejmě nikdy nebude konkurovat kompozitům. Jeho obrovskou výhodou je nízká cena, což velmi vyhovuje masovým výrobcům zvyklým chrlit velké množství levných rámů. Navíc některé taiwanské firmy byly v éře hliníku zvyklé montovat kola na vlastní rámy. Tuto výhodu nástupem karbonu ztratily – nyní si rámy nechávají vyrábět a určitě by se rády ve větší míře vrátily k prvnímu modelu.

Pro hliníkové slitiny s příměsí skandia platí totéž co pro ostatní al.slitiny pouze dosahují lepšího poměru pevnost/váha.


Karbon,

viz článek – momentálně bezkonkurenční materiál pro top rámy. Větší rozšířenost povede k trochu nižším cenám a snaze užívat co nejlevnější vlákna, pojivo i technologii výroby, ale stále bude výrazně dražší než hliník. Cenové nůžky mezi levnými „karbonovými“ rámy a špičkovými rámy z karbonových kompozitů se budou neustále rozevírat.


Titan je krásný ušlechtilý materiál, nicméně jeho homogennost jej opět oproti karbonu staví do nevýhody. Z titanu si dovedu představit hardtailové MTB rámy, u nichž vynikne především pružnost materiálu. Nicméně třeba u silničních rámů je velice složité dostat z tohoto materiálu potřebnou tuhost. Značka Morati to velice pěkně řešila malou planžetou na zadní stavbě a určitou profilací. Odváděla špičkovou práci, z materiálu vytěžila maximum, nicméně se dostala na limit. Pokud by měl být titanový rám stejně tuhý jako karbonový, bude muset být o hodně těžší. Zkrátka zde chybí možnost docílit pevnosti pouze v určitém směru.

kombinace karbonu a libovolného materiálu.Toto téma by si zasloužilo aspoň 100stran, zkusím jen naznačit.

Pokud zůstaneme u nanotechnologií - velký vnitřní prostor fullerenů umožňuje do jeho dutých prostor umístit atomy některých kovů, které s ním nemusejí tvořit chemickou vazbu a přes to příznivě ovlivňují jeho vlastnosti (např. nikl nebo kobalt). V letectví je zřejmý nástup sadwich materiálů, které bych v cyklistice ani tak neočekával na rámech, jako spíše u komponent kde je nějaká masa materiálu a nejde to udělat duté. Obecně se často budou používat kompozitové potahy na měkkém a pružném, nebo naopak tvrdém podkladu - dle požadované aplikace (např.na pružném u přileb).

 

<


web_pozadi_zima_182.jpg,web_pozadi_zima_183.jpg,web_pozadi_zima_184.jpg,web_pozadi_zima_185.jpg